Μοντέρνες βοηθητικές μέθοδοι

  • Νευροπλοήγηση
  • Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση